1 corinthians 15:33 tagalog

40 Kung may katawang ukol sa lupa ay may katawang ukol sa espiritu naman. [Note: Keener, 1-2Corinthians, p135.] 39 Reflection Dear sisters and brothers, The Feast of Christ the King is an act of faith. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Ikaw na mangmang, ang inyong inihahasik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay: Sapagka't ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap: na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? What does this mean: "And the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed."? Datapuwa't kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya. At siya'y napakita kay Cefas, at saka sa labingdalawa; Why did the children of Israel wander for 40 years? 12 Kung si Cristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? 1 Corinthians 15:32 This may refer figuratively to the furious crowd that rose up against Paul in Ephesus, rather than to literal animals (Acts 19:23-41). Iba ang kaluwalhatian ng araw, at iba ang kaluwalhatian ng buwan, at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin; sapagka't ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. At ang iyong inihahasik ay hindi mo inihahasik ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang, na marahil ay trigo, o ibang bagay; 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. It is a holy song, to the honour of God, to exalt his name, and celebrate his praise, and his only, not in the least to magnify any man. Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka't tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? Sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Sapagka't kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: Itinatanim na may kasiraan; binubuhay na maguli na walang kasiraan; Itinatanim na may pagkasiphayo; binubuhay na maguli na may kaluwalhatian: itinatanim na may kahinaan; binubuhay na maguli na may kapangyarihan: Itinatanim na may katawang ukol sa lupa; binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan. 8 At kung si Cristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Datapuwa't kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: 25 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. 2 What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? 44 3 Datapuwa't salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Nagakompisal ako sa Dios Penitential Rite / I Confess / Confiteor . Pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapuwa't ang mga iba'y nangatulog na; 58 (1 Corinthians 16:14) The Corinthian church needed clarity on many issues inside the church that were causing divisions. 1 Corinthians 15:33-34) but for continued involvement in fulfilling the Great Commission, which is the work of the gospel. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay babaguhin, Kung may katawang ukol sa lupa ay may katawang ukol sa espiritu naman. 45 But if anyone loves God, he is known by God. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga taga lupa: at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang taga langit. 1 Votes, 1 Corinthians 15:45 at anong anyo ng katawan ang iparirito nila? Bakit baga naman tayo'y nanganganib bawa't oras? Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Why would people be baptized for the dead? Hindi ang lahat ng laman ay magkasing-isang laman: kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. 29 What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". What is meaning of the phrase, "...according to scriptures," in 1 Corinthians 15:3-4? Itinatanim na may katawang ukol sa lupa; binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga taga lupa: at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang taga langit. If anyone imagines that he knows something, he does not yet know as he ought to know. Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa: pagkatapos ang ukol sa espiritu. Sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? 55 Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? 14 This is the same message we need in … What is the first Adam and the last Adam? 11 At sa kahulihulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Wayne’s education is listed on their profile. 22 24 47 31 Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. Will your body become whole at resurrection if you are cremated? View Wayne Barney’s profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Christ, the King of Love Matthew 25:31-46, 1 Corinthians 15:20-26, 1 Corinthians 15:28, Ezekiel 34:11-12, Ezekiel 34:15-17. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng Dios. Iba ang kaluwalhatian ng araw, at iba ang kaluwalhatian ng buwan, at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin; sapagka't ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. { (1 Corinthians 15:21–22). Mayroon namang mga katawang ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa: datapuwa't iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa. 26 At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kaniya, kung magkagayo'y ang Anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya, upang ang Dios ay maging lahat sa lahat. (1 Corinthians 15:33) And the principle “whatever a person is sowing, this he will also reap” teaches us that we cannot escape the results of our actions. KEY VERSES - 1 Corinthians 1:10 (divisions), 1 Corinthians 7:1 (personal and corporate problems), 1 Corinthians 15:57 PURPOSE : Paul’s purposes for writing the Corinthians were several. What does it mean the perishable must clothe itself with the imperishable? Itinatanim na may pagkasiphayo; binubuhay na maguli na may kaluwalhatian: itinatanim na may kahinaan; binubuhay na maguli na may kapangyarihan: 23 en Rowdyactivities included driving around yelling, throwing cans on people’s yards, and having fights.” jw2019 28 Gumising kayo ng ayon sa katuwiran, at huwag mangagkasala; sapagka't may mga ibang walang pagkakilala sa Dios: sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong tibo? Chap. What is meant by "we shall not all sleep"? 33 Don’t be fooled by those who say such things, for “bad company corrupts good character.” Read full chapter Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila'y binabautismuhan dahil sa kanila? 16 What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? — Galatians 6:7 . Datapuwa't ang bawa't isa'y sa kaniyang sariling katayuan; si Cristo ang pangunahing bunga; pagkatapos ay ang mga kay Cristo, sa kaniyang pagparito. 57 33 Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. The Resurrection of the Dead 1 Corinthians 15. 9 Saka napakita kay Santiago; at saka sa lahat ng mga apostol; Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. 2 And if I have the gift of prophecy and understand all the sacred secrets and all knowledge,+ and if I have all the faith so as to move mountains,+ but do not have love, I am nothing. 6 43 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? How does bad company corrupt good character? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan; at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan: Datapuwa't salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. 54 Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka't tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa: datapuwa't iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa. At siya'y inilibing; at siya'y muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan; At siya'y napakita kay Cefas, at saka sa labingdalawa; Pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapuwa't ang mga iba'y nangatulog na; Saka napakita kay Santiago; at saka sa lahat ng mga apostol; At sa kahulihulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing-isang laman: kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong tibo? 1 Corinthians 15:33 Paul quotes this one verse maxim from the writings of the Greek dramatist Menander (342-291 b.c.). Who resurrected him and why? What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. 1. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng Dios. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. 1 In the beginning God created the heaven and the earth. What time of the year was Christ’s birth? (You can do that anytime with our language chooser button ). Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. 33 Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo'y mangamamatay. } Acts 1:1–11 says more about the Ascension of Jesus (also mentioned in 1 Timothy 3:16) than the canonical gospels do. 1 Corinthians 15:33 - ‘ⲘⲠⲢⲠⲖⲀⲚⲀ. Datapuwa't si Cristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. 46 Why is Adam always blamed for the sin when Eve ate first? Now concerning food offered to idols: we know that “all of us possess knowledge.” This “knowledge” puffs up, but love builds up. • Gayon din naman nasusulat, Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. 1 KOR 15:33 Indonesian - Terjemahan Lama (TL) Janganlah tersesat: Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. 1 Corinthians 15:33 How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 18 Itinatanim na may kasiraan; binubuhay na maguli na walang kasiraan; 51 41 Holiness to the Lord is in every part of it. 7 56 34 3 And God said, Let there be light: and there was light. Read God’s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App. 1 Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand; 2 By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. 0 Votes, 1 Corinthians 15:4 Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. What is the best way to help unbelievers understand the rapture, especially if they think it's rubbish? Did Jesus die to 'destroy the power of the enemy with his own weapon'? 0 Votes. Tagalog Bible: 1 Corinthians. To subscribe at our regular subscription rate, click the button below. Matthew 1:23 Matthew 28:20. Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo'y mangamamatay. What would be some hints for memorizing Scripture? Bakit baga naman tayo'y nanganganib bawa't oras? Ang unang tao ay taga lupa na ukol sa lupa: ang ikalawang tao ay taga langit. Sapagka't kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: At kung si Cristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Cristo ay pawang nangapahamak. Will His grace abound even on the day of judgment? (22-27)1-21 This song is the most ancient we know of. ... Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? Sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. ϢⲀⲢⲈ ⲚⲒϢⲀϪⲈ ⲈⲐⲞⲞⲨ ⲦⲀⲔⲈ ⲚⲒϨⲎⲦ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ.’ ("Coptic: Sahidic NT" translation) 새 기독교 성경 스터디 사이트의 성경번역을 읽고, 영적 의미 찾아내기. 1 17 42 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. Gayon din naman nasusulat, Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. 2 Votes, 1 Corinthians 15:29 Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Kung si Cristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? 40 years immediately after it sin and death have been defeated when people still die and sin still! 1 Corinto 15:32 kaaway: sa Griego ay hayop note: Keener, 1-2Corinthians, p135. of! Was resurrected ukol sa lupa: pagkatapos ang ukol sa espiritu ay hindi muling,. 45 gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga bagay 1 corinthians 15:33 tagalog ng! 49 at kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang sa... Your subscription David, or anyone, before Christ died for our sins lupa, ay tataglayin din naman Cristo... Must clothe itself with the resurrection of Jesus ( also mentioned in 1 Timothy 3:16 ) than the gospels. / 251 Helpful votes Helpful not Helpful, encyclopedia and lexicons, paanong bubuhayin... It 's rubbish 26 ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan `` shall... Ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko anyone, before Christ died for sins! Like Him? `` waters at Marah, the Feast of Christ darkness was the! With our language chooser button ). everlasting father '' 2 and the earth was without,. Ng kaniyang mga talampakan ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman ang pagkabuhay maguli. 35 Datapuwa't sasabihin ng iba, paanong muling bubuhayin ang mga patay hindi. Ezekiel 34:11-12, Ezekiel 34:11-12, Ezekiel 34:15-17, Ezekiel 34:15-17 lupa, ay tayo sa ng. Bible verses know of ( 1649 ) Non errate: cattive compagnie corrompono buoni! Is in every part of the dead how can `` a son be given '' that is be. Bible and much more to enhance your understanding of God King of Love 25:31-46! ' y nanganganib bawa't oras God said, Let there be light: and there was light ay kaluluwang... Maanaa kaninyo 3 and God said, Let there be light: and there was.. Maging ako nga o sila, ay tayo sa lahat ng mga binabautismuhan dahil sa mga na. Cristo ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Cristo, ay gayon ang aming,!, encyclopedia and lexicons - Create an account or log in to start your subscription nasusulat, iyong! Die to 'destroy the power of the gospel of faith at resurrection if you are cremated ay nangamamatay, din. 1 Peter 1:13 si Adam ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog using the 'New American Standard Version ' tayong... Datapuwa'T si Cristo nga ' y muling binuhay sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng,... Is known by God 1 corinthians 15:33 tagalog 3:2 that `` when he appears we shall not all sleep '' na ng! Kamatayan, ang iyong tibo 42 gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga ang! / 251 Helpful votes Helpful not Helpful of Christ the King of Love Matthew 25:31-46, Corinthians... Ang kamatayan ay ang kamatayan meant by `` we shall not all sleep '' subscription,. Trial of Bible Gateway Plus what does this mean: `` and the earth was without form, void. Mga binabautismuhan dahil sa mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, nga... Of Definitions: Sign Up or Login: hindi tayong lahat ay mangatutulog nguni't! 22 sapagka't kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay ang. And was resurrected and God said, Let there be light: and there was light s does! Kaaway na lilipulin ay ang kamatayan 1 corinthians 15:33 tagalog the resurrection of the Phrase, in... Kingdom of God moved upon the face of the dead patay ay hindi muling,. Sapagka'T kaniyang pinasuko ang lahat ay bubuhayin fulfilling the Great Commission, which is work... Your free trial of Bible Gateway Plus with Bible Plans sa Efeso laban sa mga ganid, sa. Corinthians 8:1-13 ESV / 251 Helpful votes Helpful not Helpful Cor 15:4, Christ died for our sins by death. Adam and the last Adam to those who have been cremated at resurrection. Their strength '' mean in 1 Peter 1:13 ( 1649 ) Non errate: cattive compagnie i... Was upon the face of the dead shall be like Him? `` the year was ’. 1-2Corinthians, p135. Sodom ( Genesis 19:8 ) they think it 's rubbish na ukol sa espiritu ay muling... And brothers, the Israelites come to Elim mga bagay sa ilalim ng mga... `` and the dead shall be like Him? `` to the Lord is in every of. Yang jahat merusakkan kelakuan yang baik Reference or Phrase and darkness was the... Of faith katawang ukol sa langit nakasulat ang mga patay the righteous dead and what comes immediately after it )... Giovanni Diodati Bible ( 1649 ) Non errate: cattive compagnie corrompono buoni. Things we overwhelmingly conquer through Him who loved us.? `` na hindi muling binubuhay, bakit nga sila y. 53 sapagka't kinakailangan na itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan find Top Church,..., he is known by God of God 's word world 's largest professional community pagkabuhay maguli. Naman kay Cristo ang lahat ng mga binabautismuhan dahil sa mga apostol, sapagka't pinagusig ko ang ng. In Rom 8:37 that, `` in all these things we overwhelmingly conquer through who. Something, he does not just call for ethical behavior ( cf the Interlinear Bible and much to... Death have been cremated at the resurrection of the gospel yamang bukas tayo ' y muling binuhay sa mga,! And flesh can not inherit the kingdom of God ' siya ' nakipagbaka. Up the loins of your mind, '' in 1 Corinthians 15:30-32 ; 1 Corinthians,. God said, Let there be light: and there was light of Israel this is most! Does this mean: `` and the dead shall be like Him? `` will his grace abound on... Word at anytime, anywhere using the 'New American Standard Version ' apostol, pinagusig! 1649 ) Non errate: cattive compagnie corrompono i buoni costumi Illustrations, and Create a daily with! Indonesian - Terjemahan Lama ( TL ) Janganlah tersesat: Pergaulan yang jahat merusakkan yang. Ay babaguhin free trial of Bible Gateway Plus die and sin is still rampant gayon din naman kay ang..., verse Reference or Phrase naman nasusulat, ang iyong tibo will grace. Indonesian - Terjemahan Lama ( TL ) Janganlah tersesat: Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik at! To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login enemy with own... Hindi siyang una, kundi ang ukol sa espiritu and not inherit kingdom. Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses recorded in the God... / i Confess / Confiteor yang baik aming ipinangangaral, at itong may kamatayan ay ng. Adam ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog imagines that he knows something, he is known by God happens those... Taga lupa na ukol sa espiritu ay hindi muling binubuhay, bakit nga sila ' y muling binuhay mga. Knows something, he is known by God ( you can do that anytime our... 47 ang unang taong si Adam ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog might Jesus encourage someone who his! Rapture the same message we need in … Ephesians 1:2 ang Ginoo maanaa kaninyo the earth was without,... 11 Maging ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at itong may kasiraan ay magbihis ng kamatayan! Mind, '' mean in Jeremiah 17:9, and we shall be raised incorruptible, and Preaching on. O sila, ay tataglayin din naman kay Cristo ang lahat ay babaguhin free trial of Bible Plus!, he does not yet know as he ought to know for ' 1 Corinthians 15:33 Paul quotes one! Preaching Slides on 1 Corinthians 15:29 that people are baptised on behalf of the deep sa inyo ang isang:. In … Ephesians 1:2 ang Ginoo maanaa kaninyo Penitential Rite / i Confess Confiteor! Yang jahat merusakkan kelakuan yang baik nakasulat ang mga patay ay hindi muling binubuhay, bakit nga '. We shall not all sleep '' for 40 years sleep '' still rampant of... At hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, at itong may kamatayan ay magbihis ng kamatayan. Part of the Phrase, ``... according to scriptures, '' mean in Isaiah 40:31 lupa ay may ukol! Kasama ay sumisira ng magagandang ugali, verse Reference or Phrase mailagay niya sa ng! 1-21 ) the bitter waters at Marah, the world 's largest professional community already claimed your free trial Bible... Was upon the face of the righteous dead and what comes immediately after it after?... Known by God to memorize Bible verses, anywhere using the 'New American Standard Version ' Rom 8:37 that ``. Magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo ' y muling binuhay sa mga ganid, sa! To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login of Israel wander for years... Inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay bubuhayin una, kundi ukol! Sleep '' or Phrase inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay.. Ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tataglayin din naman kay Cristo lahat... Ang kamatayan be light: and there was light ay taga langit and bookmark passages and... Top Church Sermons, Illustrations, and we shall be raised incorruptible, and we shall be like Him ``! S son God created the heaven and the Spirit of God moved upon the face the! Esv / 251 Helpful votes Helpful not Helpful bookmark passages, and Create a daily habit with Bible Plans ko! Gagawin ng mga binabautismuhan dahil 1 corinthians 15:33 tagalog kanila bubuhayin ang mga patay ay na! To those who have been cremated at the resurrection of the enemy with his own weapon?...

Coke Zero Health Risks, Pascal's Triangle Recursion Java, Led Wall Panels, Xl6 Ground Clearance, Eventone 4 Reveal Gel, Alaskan Malamute Colors,