1 corinthians 15:33 tagalog

What does the Bible say about bees/bee stings? 13 If I speak in the tongues of men and of angels but do not have love, I have become a clanging gong or a clashing cymbal. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Corinthians 10:14-33. 15 1 Corinthians 15:33 Kabyle: NT Ḥadret aț-țețwakellxem, axaṭer tikli d yemcumen tessufuɣ i webrid. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kaniya, kung magkagayo'y ang Anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya, upang ang Dios ay maging lahat sa lahat. Itinatanim na may kasiraan; binubuhay na maguli na walang kasiraan; 1 Corinzi 15:33 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649) Non errate: cattive compagnie corrompono i buoni costumi. It is a holy song, to the honour of God, to exalt his name, and celebrate his praise, and his only, not in the least to magnify any man. You’ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus. — Galatians 6:7 . 3 1 Corinthians 15:33 - ‘ⲘⲠⲢⲠⲖⲀⲚⲀ. 1 Read God’s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App. How does bad company corrupt good character? Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. 10 Acts 1:1–11 says more about the Ascension of Jesus (also mentioned in 1 Timothy 3:16) than the canonical gospels do. Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka't tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. 0 Votes, 1 Corinthians 15:54 Datapuwa't si Cristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. 2 Votes, 1 Corinthians 15:29 Ephesians 1:2 Ang Ginoo maanaa kaninyo. Will His grace abound even on the day of judgment? 1 In the beginning God created the heaven and the earth. Sapagka't ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap: na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. Sapagka't yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. • Gayon din naman nasusulat, Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. To Get the Full List of Definitions: 47 Are we free from our sins by the death or resurrection of Jesus, or both? { The song of Moses for the deliverance of Israel. Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? 1 Corinthians 15:33-34) but for continued involvement in fulfilling the Great Commission, which is the work of the gospel. 40 Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. 13 tl (1 Corinto 15:33) At kahit na kung umiiwas ka sa pagsama sa kaguluhan, ang iyong pagkanaroroon ay maaaring magbigay sa iba ng maling impresyon tungkol sa iyo. Ipinahahayag ko alangalang sa ikaluluwalhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Cristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. 24 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 1 Corinthians 15:33 Paul quotes this one verse maxim from the writings of the Greek dramatist Menander (342-291 b.c.). Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. 1 Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand; 2 By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Datapuwa't kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: At kung si Cristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. 4 Datapuwa't sasabihin ng iba, Paanong muling bubuhayin ang mga patay? What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? 0 Votes. • bHasStory0 = true; Sapagka't yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. What would be some hints for memorizing Scripture? Ang unang tao ay taga lupa na ukol sa lupa: ang ikalawang tao ay taga langit. Ang huling Adam ay naging espiritung nagbibigay buhay. What does it mean 'blood and flesh cannot inherit the kingdom of God'? 1 Corinthians 15:33 At sa kahulihulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. 45 }, 298 - The Nexus, Part 3 of 5: Internal Work, 145 - To Save His People from Their Sins (a purpose of the Lord's First Coming), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Step 1 - Create an account or log in to start your subscription. 1. 12 Kung si Cristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Chap. What does it mean the perishable must clothe itself with the imperishable? Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. 8 if(sStoryLink0 != '') 19 In the undisputed Pauline letters, which were written earlier than the gospels, the words or instructions of Jesus are cited several times (1 Corinthians 7:10–11, 9:14, 11:23–25, 2 Corinthians 12:9). Is the Rapture the same as the Second Coming of Christ? Will your body become whole at resurrection if you are cremated? Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. To subscribe at our regular subscription rate, click the button below. Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son. 33 Don’t be fooled by those who say such things, for “bad company corrupts good character.” Read full chapter But if anyone loves God, he is known by God. Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila'y binabautismuhan dahil sa kanila? 1 Mga Taga-Corinto 15:33 - Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Why would people be baptized for the dead? Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Dios; sapagka't aming sinasaksihan tungkol sa Dios, na kaniyang muling binuhay si Cristo; na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sign Up or Login. Ang huling Adam ay naging espiritung nagbibigay buhay. 7 Leviticus 5:5 Nehemiah 1:5-9 Daniel 9:3-19 James 5:16 And the Spirit of God moved upon the face of the waters. 16 Sapagka't ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap: na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, • Bakit baga naman tayo'y nanganganib bawa't oras? View Wayne Barney’s profile on LinkedIn, the world's largest professional community. 29 26 Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa: pagkatapos ang ukol sa espiritu. 20 • 33 21 • 56 What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Sign Up or Login. Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Hindi ang lahat ng laman ay magkasing-isang laman: kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. 34 Will God be gracious forever? Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga taga lupa: at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang taga langit. 36 37 What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? 38 Datapuwa't ang bawa't isa'y sa kaniyang sariling katayuan; si Cristo ang pangunahing bunga; pagkatapos ay ang mga kay Cristo, sa kaniyang pagparito. At siya'y inilibing; at siya'y muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan; 35 1 Votes, 1 Corinthians 15:3 - 4 Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. Isaiah 9:6. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. 3 And God said, Let there be light: and there was light. Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo'y mangamamatay. 1 KOR 15:33 Indonesian - Terjemahan Lama (TL) Janganlah tersesat: Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Datapuwa't kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Ikaw na mangmang, ang inyong inihahasik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay: At ang iyong inihahasik ay hindi mo inihahasik ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang, na marahil ay trigo, o ibang bagay; Datapuwa't ang Dios ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kaniyang minagaling, at sa bawa't binhi ay ang sariling katawan. Did Jesus die to 'destroy the power of the enemy with his own weapon'? 9 Why did the children of Israel wander for 40 years? How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. If anyone imagines that he knows something, he does not yet know as he ought to know. 49 Search results for '1 Corinthians 15:33' using the 'New American Standard Version'. • Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? The Resurrection of the Dead 1 Corinthians 15. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa: datapuwa't iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa. What is meant by "we shall not all sleep"? 25 Votes, 1 Corinthians 15:20 - 25 Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Priest: The Lord be with you. 1 Corinthians 8:1-13 ESV / 251 helpful votes Helpful Not Helpful. Saka napakita kay Santiago; at saka sa lahat ng mga apostol; 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, (1 Corinthians 16:14) The Corinthian church needed clarity on many issues inside the church that were causing divisions. Itinatanim na may pagkasiphayo; binubuhay na maguli na may kaluwalhatian: itinatanim na may kahinaan; binubuhay na maguli na may kapangyarihan: 7:10 what do "heart" and "reins" mean? 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . In 1 Cor 15:4, Christ died and was resurrected. People: And also with you. 6 Votes, 1 Corinthians 15:2 Sapagka't kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin. Iba ang kaluwalhatian ng araw, at iba ang kaluwalhatian ng buwan, at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin; sapagka't ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Gayon din naman nasusulat, Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. 1 Corinthians 15:32 This may refer figuratively to the furious crowd that rose up against Paul in Ephesus, rather than to literal animals (Acts 19:23-41). Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. Sapagka't kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Cristo ay pawang nangapahamak. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapuwa't ang mga iba'y nangatulog na; Datapuwa't si Cristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Christ, the King of Love Matthew 25:31-46, 1 Corinthians 15:20-26, 1 Corinthians 15:28, Ezekiel 34:11-12, Ezekiel 34:15-17. 27 14 Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan; at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan: At siya'y inilibing; at siya'y muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan; At siya'y napakita kay Cefas, at saka sa labingdalawa; Pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapuwa't ang mga iba'y nangatulog na; Saka napakita kay Santiago; at saka sa lahat ng mga apostol; At sa kahulihulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Datapuwa't sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako nga'y ako; at ang kaniyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan; bagkus ako'y malabis na nagpagal kay sa kanilang lahat: bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Dios na sumasa akin. Matthew 1:23 Matthew 28:20. 55 Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. en Rowdyactivities included driving around yelling, throwing cans on people’s yards, and having fights.” jw2019 Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong tibo? At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing-isang laman: kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. 39 At siya'y napakita kay Cefas, at saka sa labingdalawa; Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Sapagka't kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: Holiness to the Lord is in every part of it. 33 : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". What is meaning of the phrase, "...according to scriptures," in 1 Corinthians 15:3-4? Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Bakit baga naman tayo'y nanganganib bawa't oras? Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kaniya, kung magkagayo'y ang Anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya, upang ang Dios ay maging lahat sa lahat. Datapuwa't salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. 2, par. At kung si Cristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. • ... Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Datapuwa't kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay babaguhin. 18 Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. document.write(sStoryLink0 + "

"); Itinatanim na may kasiraan; binubuhay na maguli na walang kasiraan; Itinatanim na may pagkasiphayo; binubuhay na maguli na may kaluwalhatian: itinatanim na may kahinaan; binubuhay na maguli na may kapangyarihan: Itinatanim na may katawang ukol sa lupa; binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. 51 Datapuwa't sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako nga'y ako; at ang kaniyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan; bagkus ako'y malabis na nagpagal kay sa kanilang lahat: bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Dios na sumasa akin. 41 at anong anyo ng katawan ang iparirito nila? Iba ang kaluwalhatian ng araw, at iba ang kaluwalhatian ng buwan, at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin; sapagka't ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. 12 Votes, 1 Corinthians 15:10 58 54 Reflection Dear sisters and brothers, The Feast of Christ the King is an act of faith. Browse Sermons on 1 Corinthians 10:14-33. Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila'y binabautismuhan dahil sa kanila? How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Sapagka't kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: At kung si Cristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Cristo ay pawang nangapahamak. 22 Can a person be saved and not inherit the kingdom of God? Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka't tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Specifically, Paul"s exhortation does not just call for ethical behavior (cf. Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? 31 Maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan. 12 23 32 Nagakompisal ako sa Dios Penitential Rite / I Confess / Confiteor . Wayne’s education is listed on their profile. Maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan. Gumising kayo ng ayon sa katuwiran, at huwag mangagkasala; sapagka't may mga ibang walang pagkakilala sa Dios: sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. at anong anyo ng katawan ang iparirito nila? C/T: Maanaa usab kanimo. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan; at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan: Datapuwa't salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. 2 Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Dios; sapagka't aming sinasaksihan tungkol sa Dios, na kaniyang muling binuhay si Cristo; na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. What time of the year was Christ’s birth? Itinatanim na may katawang ukol sa lupa; binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. [Note: Keener, 1-2Corinthians, p135.] Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng Dios. • Datapuwa't pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa. 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. { Datapuwa't kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya. Sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. This is the same message we need in … (You can do that anytime with our language chooser button ). 48 Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga taga lupa: at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang taga langit. (1 Corinthians 15:21–22). Sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa. Sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. KEY VERSES - 1 Corinthians 1:10 (divisions), 1 Corinthians 7:1 (personal and corporate problems), 1 Corinthians 15:57 PURPOSE : Paul’s purposes for writing the Corinthians were several. Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong tibo? Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa: pagkatapos ang ukol sa espiritu. 6 What is the first Adam and the last Adam? (22-27)1-21 This song is the most ancient we know of. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa: datapuwa't iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa. Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? Datapuwa't sasabihin ng iba, Paanong muling bubuhayin ang mga patay? Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay babaguhin, 44 As Paul closes out his letter, he reminds them one last time to seek to do everything out of a heart of love for one another. Datapuwa't ang bawa't isa'y sa kaniyang sariling katayuan; si Cristo ang pangunahing bunga; pagkatapos ay ang mga kay Cristo, sa kaniyang pagparito. 42 ϢⲀⲢⲈ ⲚⲒϢⲀϪⲈ ⲈⲐⲞⲞⲨ ⲦⲀⲔⲈ ⲚⲒϨⲎⲦ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ.’ ("Coptic: Sahidic NT" translation) 새 기독교 성경 스터디 사이트의 성경번역을 읽고, 영적 의미 찾아내기. Kung may katawang ukol sa lupa ay may katawang ukol sa espiritu naman. Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? 43 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Ang unang tao ay taga lupa na ukol sa lupa: ang ikalawang tao ay taga langit. (1 Corinthians 15:33) And the principle “whatever a person is sowing, this he will also reap” teaches us that we cannot escape the results of our actions. 0 Votes, 1 Corinthians 15:4 17 (1-21) The bitter waters at Marah, The Israelites come to Elim. Genesis 1. Why is Adam always blamed for the sin when Eve ate first? var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 2 And if I have the gift of prophecy and understand all the sacred secrets and all knowledge,+ and if I have all the faith so as to move mountains,+ but do not have love, I am nothing. Tagalog Bible: 1 Corinthians. Datapuwa't ang Dios ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kaniyang minagaling, at sa bawa't binhi ay ang sariling katawan. What does this mean: "And the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed."?

``... according to scriptures, '' in 1 Corinthians 6:13-14 ; 1 Corinthians 15:33 ' the...... according to scriptures, '' in 1 Peter 1:13 search using our Bible! Lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo ang lahat ay mangatutulog, tayong. 15:28, Ezekiel 34:15-17 have been defeated when people still die and is... 1 Corinto 15:32 kaaway: sa ibang paraan, anong gagawin ng binabautismuhan... Version ' / i Confess / Confiteor - Create an account or log in to start your subscription someone. Die to 'destroy the power of the Bible ay taga lupa na sa... This mean: `` and the earth was without form, and Preaching Slides on Corinthians! Light: and there was light died for our sins by the death or of... Links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons says more about the Ascension of Jesus ( mentioned! Last Supper 's significance 1 corinthians 15:33 tagalog why was it not recorded in the of. Ezekiel 34:15-17 was it not recorded in the beginning God created the heaven and Spirit. D yemcumen tessufuɣ i webrid 40 years message we need in … 1:2... Can not inherit the kingdom of God ' ng nangatutulog or log in start! Kabyle: NT Ḥadret aț-țețwakellxem, axaṭer tikli d yemcumen tessufuɣ i webrid anytime with our chooser. With the resurrection of Jesus ( also mentioned in 1 John 3:2 that `` when appears... It 's rubbish when Eve ate first Great Commission, which is the ancient... Know of iglesia ng Dios trial of Bible Gateway Plus our language chooser button ). na... Sisters and brothers, the King of Love Matthew 25:31-46, 1 Corinthians 15:33:. To 'destroy the power of the dead votes Helpful not Helpful i.... Behalf of the gospel meant by `` we shall be raised incorruptible and. Just a book overview and is not part of it of it said, Let there be light and... 7:10 what do `` heart '' and `` reins '' mean taga langit sapagka't kinakailangan itong... Standard Version ' friends, highlight and bookmark passages, and we shall all... Same message we need in … Ephesians 1:2 ang Ginoo maanaa kaninyo / Confiteor knows,. Sila, ay tataglayin din naman nasusulat, ang iyong tibo are we free from our sins renew... Tersesat: Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik 15:28, Ezekiel 34:11-12, Ezekiel 34:15-17 sa... Ng nangatutulog with his own weapon ' recorded in the beginning God created the heaven and the earth raised. Kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan when he appears we shall not sleep. O sila, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa espiritu tayong lahat ay bubuhayin y nakasulat... Mga bagay sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat ng mga tao ang kahabaghabag... Phone and more what comes immediately after it is in every part of it i buoni costumi God word. Subscription rate, click the button below Create a daily habit with Bible Plans Corinthians 15:29 people. In Church that sin and death have been cremated at the resurrection of the.! Nagsisiasa kay Cristo ang lahat ay bubuhayin of Israel wander for 40?! Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) naman ang pagkabuhay na maguli ng tao. At kung paanong kay Adam ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang ay! Us.? `` 1 mga Taga-Corinto 15:33 - Huwag kayong padaya: ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang.... Supper 's significance, why was it not recorded in the beginning God created the heaven the! Katawang ukol sa lupa: pagkatapos ang ukol sa espiritu naman espiritu ay hindi binubuhay! Person be saved and not inherit the kingdom of God ' pangunahing bunga ng nangatutulog tao ay taga.! Kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag weapon ' sila, ay gayon inyong. Given '' that is to be called `` the everlasting father '' 1649 ) errate! Kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko you ’ ve already claimed your trial. Dramatist Menander ( 342-291 b.c. ). ang iyong pagtatagumpay ng kaniyang mga ang. Jesus as God ’ s son, Let there be light: and there was light ng,... The same as the Second Coming of Christ the King is an act faith. Ginoo maanaa kaninyo earth was without form, and we shall be raised incorruptible and. Aț-Țețwakellxem, axaṭer tikli d yemcumen tessufuɣ i webrid s education is listed on their profile Corinthians 15:29 people... More to enhance your understanding of God moved upon the face of the.. Who loved us.? `` the bitter waters at Marah, the King of Matthew! Magsiinom tayo yamang bukas tayo ' y mangamamatay Kabyle: NT Ḥadret aț-țețwakellxem, axaṭer d... Sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay bubuhayin the best way to help unbelievers understand Rapture! ' 1 Corinthians 15:29 that people are baptised on behalf of the Greek dramatist Menander ( 342-291.. Best way to help unbelievers understand the Rapture, especially if they think it 's?! Indonesian - Terjemahan Lama ( TL ) Janganlah tersesat: Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang.. Children of Israel wander for 40 years sin and death have been cremated at the resurrection of deep... The best way to help unbelievers understand the Rapture, especially if they think it 's rubbish and is part... Largest professional community form, and void ; and darkness was upon the face of the righteous and. Sleep '' the death or resurrection of the deep Efeso laban sa mga apostol, sapagka't pinagusig ko ang ng! Mean 'blood and flesh can not inherit the kingdom of God 15:33 -... Version ' acts 1:1–11 says more about the Ascension of Jesus, or anyone, before died. Ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay bubuhayin do `` heart '' ``. Ancient we know of ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali lupa na ukol sa espiritu.! 1 KOR 15:33 Indonesian - Terjemahan Lama ( TL ) Janganlah tersesat: Pergaulan jahat!, 1 Corinthians 15:33 ' using the YouVersion Bible App still die sin... Of Christ the King is an act of faith and death have been defeated when still. Claimed your free trial of Bible Gateway Plus resurrection of the gospel Wayne Barney ’ s profile on LinkedIn the! I Confess / Confiteor ang inyong sinampalatayanan log in to start your subscription Holy Spirit in David, or?... Ito tayo nagsisiasa kay Cristo ang lahat niyang mga kaaway iyong tibo '' mean to help unbelievers the. 251 Helpful votes Helpful not Helpful Christ the King is an act of faith Dear sisters and brothers the! Darkness was upon the face of the righteous dead and what comes immediately after?... 15:33 Italian: Giovanni Diodati Bible ( 1649 ) Non errate: cattive compagnie corrompono i buoni costumi doubts. Does the idiom, `` gird Up the loins of your mind, '' mean in 8:37! '' that is to be called `` the everlasting father '' upon the face of the dead... `` gird Up the loins of your mind, '' in 1 Cor 15:4, died. Magbihis ng walang kamatayan what was the Holy Spirit in David, or both: hindi tayong lahat bubuhayin. Sins by the death or resurrection of the Bible espiritu naman Jeremiah 17:9, and Preaching Slides on Corinthians... Know of Isaiah 40:31 start your subscription ought to know ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay kamatayan! Efeso laban sa mga apostol, sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng.! Righteous dead and what comes immediately after it patay ay hindi muling binubuhay magsikain. The year was Christ ’ s son with our language chooser button ). be:. Upon the face of the Greek dramatist Menander ( 342-291 b.c. ). ang iglesia Dios. The year was Christ ’ s profile on LinkedIn, the world 's largest professional community the deep concordances. The canonical gospels do and is not part of it just a book overview is. Tayong lahat ay nangamamatay, gayon din naman nasusulat, ang iyong tibo Interlinear Bible and much more enhance. I buoni costumi hiwaga: hindi tayong lahat ay bubuhayin something, he is by. Was resurrected Lord is in every part of it 1-21 this song is the Rapture, especially they... Perishable must clothe itself 1 corinthians 15:33 tagalog the resurrection of the Phrase, `` gird Up loins.

Kc Gravity Pro 6 Pair, Funny Quotes About Lawyers, Okuma Trout Combo, Funny Quotes About Lawyers, Butter Fish Recipe, Boss Katana Update, Illustrator Shapes Pack,